Regulamin i cennik

200,00 zł miesięcznie – zajęcia instrumentalne (4x 30 min)wymiar lekcji 30 minut
260,00 zł miesięcznie -zajęcia instrumentalne (4x 45 min)wymiar lekcji 45 minut
300,00 zł miesięcznie- zajęcia instrumentalne (4x 60 min)wymiar lekcji 60 minut
Opłata wpisowa 50,00 zł

Regulamin

 1. W ramach opłaty zapewniamy  lekcje indywidualne z instruktorem, w czasie jednego miesiąca, w okresie od września do czerwca włącznie.
 2. W czasie wakacji lekcje nie odbywają się, a opłaty nie są pobierane.
 3. Jeżeli instruktor nie może odbyć lekcji wg planu (np. święta, ferie, nieobecność instruktora), powinien wyznaczyć zaległą lekcję w dowolnym dogodnym terminie
 4. Jeżeli lekcje nie mogą odbyć się w wyznaczonym terminie, wtedy zmniejsza się odpowiednio opłata miesięczna (nie dotyczy nieobecności ucznia na lekcji).
 5. Egzamin i koncert traktowany jest jako lekcja.
 6. Opłata powinna być uregulowana w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia każdego miesiąca z góry. Opóźnienie w płatności powyżej 21 dni spowoduje zawieszenie zajęć do czasu uregulowania należności, a lekcje, które nie odbyły się z tego powodu, nie będą odliczane od czesnego. Opłaty proszę dokonywać na poniższy numer konta z dopiskiem ” imię i nazwisko dziecka, instrument, miesiąc” 
  Nowy numer konta: BNP PARIBAS 87 1600 1462 1021 4380 9000 0013 
                                   
 7. Nieobecność ucznia na lekcji nie jest powodem do odbycia jej w innym terminie, ani nie wpływa na zmniejszenie opłaty za naukę. W wyjątkowych sytuacjach nieobecność ucznia może być odrabiana za zgodą nauczyciela po wcześniejszym powiadomiemiu, nie później  niż jeden dzień.
 8. W przypadku pobytu ucznia w szpitalu/ sanatorium lub dłużsego wyjazdu, opłaty mogą być pomniejszone lub zawieszone po wcześniejszym złożeniu podania do dyrektora SOM  w formie pisemnej na adres: kontakt@somallegro.pl lub agaho82@o2.pl
 9. Rozwiązanie umowy o naukę może nastąpić po 1-miesiecznym okresie wypowiedzenia wyłącznie w formie pisemnej wysłanej na adres e-mail: kontakt@somallegro.pl lub agaho82@o2.pl